Выбрать главу

ДЛЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сельма Лагерлеф.

Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями

Редактор О. І. Т е р е х Художній редактор М. Г. Попович Технічний редактор X. М. Романчикова Коректори Р. М. Зарембовська. Н.Ф.Швець

Здано на виробництво 24. II. 1964. Підписано до друку 6. VI. 1964 р. Формат 70Х£07ів. Фіз. друк. арк. 13,25. Умовн. друк. арк. 15,5+6 вкл. (0,88) = 16.38. 9,? 10,49+6 вкл. (0,65) = 11,4. Тираж 65 000 (1—50 000). Зам. № 260. Ціна 59 коп.

Видавництво "Веселка". Київ, Кірова, 34.

Друкоофсетна фабрика Атлас Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі. ТП 1904. Поз. 203. Львів, Зелена, 20.