Выбрать главу

54. Kipling, “Recessionaclass="underline" June 22,1897”, в The Oxford Book of English Verse (Oxford, 1939), 1069. Прев. на български - Д. Добрев.

55. Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization (в 2 тома, London, 1987-91). [BLACK ATHENA].

56. Molefi Kete Asante, Afrocentricity (TRenton, NJ, 1988), 6,11. Афроцентристите могат да бъдат особено язвителни по отношение на американските черни лидери като У. Е. Б. Дю Бойс, който работеше за интеграция и асимилация. “Получил образованието си в Берлинския университет и в Харвард, цитаделата на западната образна система в Америка, Дю Бойс бе пропит с традициите на европейската ерудиция… Работейки от европоцентристка позиция, той е участвал във философските течения на Западна Европа и поради това притежава същия манталитет като привържениците на дарвинизма, марксизма и фройдизма. Тези доста материалис-тични подходи към живота приемат конфликта като движеща сила на прогреса” (ibid. 16-17).

57. Виж George James, Stolen Legacy (San Francisco, 1976), в която се твърди, че европейската философия и съзидателна мисъл произхождат от Африка.

58. S. Amin, Eurocentrism (London, 1989); V. Lambropoulos, The Rise of Eurocentrism: anatomy of interpretation (London, 1993).

59. Jacques Ellul, Trahison de /’Occident (Paris, 1975), 217.

60. Edward Said, Orientalism (London, 1978).

61. В своята History of Western Civilization: A Handbook (виж бел. 64 по-долу) У. X. Макнийл използва термина “Западна цивилизация” като взаимозаменяем с “Цивилизация на Западна Европа”, “Европейска цивилизация”, “нашата цивилизация” и “Европейска история”. Той прави две основни разделения; “Антична цивилизация” и, от около 900 г. сл. Хр., “Европейска ци-

imw

MOT Bara Wfftviwwi вдвинччютинипу/

smrnuwi’.im мшищеш^ ивддангшфищр» <дас “^щри яршспштда отял1” ((да. \щ, ШЩ..

Щ 1№ш1к®И&»ц, ИЗВД, Ш.

W-W-Hti-МШ&Ц, /МШяуofWsa&mGulllzatim:АШтШжйк,@Ип®йт. ((СМсар!, 1йВЩ(,©2.Ше*. 1®Й0 - HtgfPbWrtw: шп &штх№ MimstyofCMisagp Я^заИщ^ т Шхйвт QaiHaatkm.

тштащ/ йМвшщЕШшаНшт.ТШе фящ cftfneAtmitlisam МтЦ, ®st. <®. «т Шшп pawYsiills, 11®®^),, ЖВЩ; шж сшщф №кпШ1 ВИшвд, Ше Western Gmm: 1ШЩ..

Ш Л ЯЬвтшвй?, Tws>1fy|P9s df 1ЙИиш11юиГ ® Е. NSaircnairfa fljad.),, ШИтвИют: ШпвШЬтетИШеБю-Мт<$,т1Шя§ШШК Щ2Ш $7. ifetM- ®-да.

Mi life lHtetteto<«t, ‘“Wi* Мм off ШЗДгшвраГ,, ОитИвщ, till Oct ши.. риншш «euij Щ HKslfetrd iWteefkindter;, Отжгавс Ideas and Reality fjhondsm, ШЩ„ т отташ “ТШе ИпшшИ WfaiM and j$j$!$fj||oftlte Peace”,, йягфтАШщ 2i Р9Щ, 885-т5. Виж Отава X, fiem. TX 7®.. | ток» ттр Пжгтщ (рж бей. Ц тнюре) to баш сайт. ВккГлвваХбе*23.

71, Йш ![Щ Stamford WW, ШШ Street Journal, 22 Dec. 1» м “Sbnfonfs itoisge”, Sam Jose Мощ ШЩ, 17 Mar.-шц© 1Ш Travels w№ fiigoosrta; MUfictitoaism at Sbn*тГ„ в Dmesh РЯЦ Шега! Education: The PoWcs Of Race and Sex on Campus (New York; 1991)„ 59-®-^■’©WiiisJfeitjEllS’Siiw, The Closing of the American MmdQten York, 1987).

7$ Stanford Mntfergii^, fewail European Program, 1987-8: “Europe Г (Ptoif. j. Brawn), “Europe IP $|M J МкИ, “Europe HI* (Plrof. J, J. Sheehan).

74. Цитиран© or George Gordon, “The Land Where You Cant Te« Wrong from Rights”. Daty Mai, 21 Ju»1991,

73, Man Bloom, The dosing of the American Mind, op. rit 78. D’Souza, Illiberal Education, op, cit

77, Aster, Reforming Education, op. at

78, Goethe, “Talismane”, or West-Ostflcher Divan (1815), в Goethe: Selected Verse, ed. David Luke (London, 1984), m

79, A J, P. Taylor, English History, 1914-45 (Oxford, 1965).

80, Hugh GsHtskell, в Камарата на общините, 1962; цитиран от Keith Robbins; виж. бел. 98 по-долу. Лорд Тебит е Камарата на лордовете през 1962 г. надмина гафа на Гейтскел, говорейки за *1000 години британска парламентарна история“; цитиран от проф. Дейвид Кеньдайн на англо-американската историческа конференция, Лондонски университет, 30 юни 1994 г.

81, University of London: School of History and Institute of Historical Research, Syllabus and Courses, 1902-3 (The White Pamphlet) (London, 1992).

82, Jonathan Israel, “History In the Making”, Independent, 28 Dec. 1992. Виж също Conrad Russell, “John Bull’s Other Nations”, TLS, 12 Mar. 1993.

83, David Cannadlne, “British History; Past, Present, and Future”, Past and Present, 116 (Aug. 1987),

180, Противоположни мнения бяха публикувани в 119 (May 1989).

84, Виж BBC Newanlght, 17 Sept. 1991, за “J. R. Tolkien’s Heritage”; също така Н. Carpenter, J. R. R. Tolkien: A Biography, (London, 1992).

88, До 1992 г. До 1963-4 г. Почетната школа по английски език и литература в Оксфорд предлагаше два варианта за курсове, единият от които беше “Специален курс по английски език и ранна английска литература”. “Староанглийска литература” и “Староанглийски превод” все още бяха задължителни писмени работи за всички кандидати за първоначална степен и в

БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЪВЕДЕНИЕТО

1145

предварителните изпити по английски. University of Oxford Examination Decrees and Regulations, Oxford 1993,31-3,71-2,177-87. “Изпитът в Школата за Модерна история винаги ще включва 1) Историята на Англия… 2) Обща история през някой период… 3) Специална историческа тема…” Изискването за познаване на задължителен неанглийски текст беше изоставено (ibid. 49, 257 ff.).

86. Jean-François Baque, “Car chaque enfant meurt à son rang; le patriotisme en chantant”, Historama, 89 (July 1991), 64-6.

87. V. Ogilvie, “Teaching Without Nationalistic Bias”, The Times, 7 June 1947; G. M. Trevelyan, “Bias in History”, History, 32/115 (1947), 1-15; Paul Kennedy, “The Decline of Natioanalistic History in the West, 1900-70”, Journal of Contemporary History (1973), 77-99.

88. Tadeusz Korzon, Historya Nowoiytna, Tom I do 1648 roku (Crakow, 1889), 1-2.