Выбрать главу

PĒRKONA NEGAISĀ

Virs Vaivarāju purva gaisā šaudījās iztraucētas ķīvītes un izmisīgi kliedza: «Kī-i-vit, vit, vit-kī-i-vit!» Ķetaurītis un Lete­nīte urķējās pa viņu ligzdu un mierīgu prātu noēda sadētās olas.

Izdzirdušas ķīvīšu trauksmes saucienus, palīgā salaidās kui­talas. Viena klupa Ķetaurītim virsū un ar knābja cirtieniem sa­deva viņam pa pakausi.

— Še tev, še tev! Nemēģini vairs otrreiz postīt putnu pe­rēkļus! — viņa bārās.

Cita kuitala knābāja Letenīti. Pinkaini apstāja vesels bars saniknotu ķīvīšu.

Lāči pagaiņāja putnus un tad, nepiegriezdami klaigājošajiem pavadoņiem ne mazākās vērības, devās tālāk purvā, un uzgāja atkal un atkal olu pilnas ligzdas, un iztukšoja tās.

Pinkaine bija tā aizrāvusies ar perēkļu okšķerēšanu, ka ne­maz nedzirdēja klusu ducināšanu un neievēroja melnu mākoni, kas parādījās apvāršņa malā un, ātri uz abām pusēm izplezdamies, pacēlās arvien augstāk pie zilajām debesīm, un drīz aiz­sedza sauli. Egles meža aplokā zaudēja mirdzumu. Krēsla ap­klāja purvu. Pēkšņi no tumšā padebeša izšāvās zibens strēle, un norībēja pērkona grāviens. Ķetaurītis un Letenīte aiz izbailēm pieplaka pie zemes. Tikai tagad Pinkaine pamanīja tuvojošās bries­mas. Viņa uzsauca lācēniem: — Negaiss sākas! Steigšus atpa­kaļ uz mežu!

Un visi trīs tūdaļ auļiem vien devās turp.

Zibšņi bez mitas šaudījās drīz priekšā, drīz vienā, drīz otrā pusē. Pērkona dārdi sekoja cits citam, viens spēcīgāks par otru. Lietus gāzās straumēm. Pinkaine, Ķetaurītis un Letenīte, līdz ādai izmirkuši un kūpēdami, auļoja pa dažos mirkļos pārplū­dušo lāču taku uz mežu. Tur Pinkainei bija zināma droša pa­tvertne.

Bet no meža traucās pretī stipra šņākoņa. Likās, ka tūksto­šiem aizkaitinātu odžu stātos ceļā, lai lāčus nelaistu uz paslēp­tuvi.

Vējš neganti locīja koku galotnes, lauza zarus un ar visām saknēm izrāva no zemes milzīgas egles. Mežmalā viena egle gandrīz uzgāzās Pinkainei virsū.

Visiem šiem biediem par spīti, Pinkaine ar lācēniem ieskrēja vētras brāzmu pārņemtajā mežā. Viņi devās uz biezokni, kur gobas un liepas, un apses ar saviem zariem bija tā savijušās, ka pilnīgi aizklāja debesis. Pat zibeņu atspīdums tur nespēja ielauz­ties. Tikai smagās lietus lāses izritēja cauri biezajam lapojumam.

Šai meža visapslēptākajā vietā auga veca, milzīga liepa ar neparasti resnu stumbru. Lāča auguma augstumā tajā bija cau­rums, pa kuru Pinkaine varēja ielīst. Stumbra iekšienē — do­bums, pietiekoši liels, lai tajā bez viņas ērti varētu novietoties arī abi lācēni. Šai dobumā steidzīgi ierausās Letenīte, Ķetaurītis un beidzot arī māte. Slapji, kā no ūdens izkāpuši, viņi saspiedās cieši kopā un, galvas ķepās paslēpuši, mierīgi gulēja. Drausmī­gos zibens šķēpus vairs neredzēja, tādēļ tie vairs arī nebiedēja. Tikai vētras kaucieni un pērkona grāvieni vēl iedvesa bailes.

Piepeši spalgi nogranda gluži tuvu, un ugunīgas bultas ie­krita liepai līdzās augošā apsē. Sirmā liepa nodrebēja. Dūmi un sēra smaka iespiedās dobumā.

— Arī te vairs nav droši! — Pinkaine iesaucās. — Mūciet ārā!

Lācēni vilcinājās. Viņiem bija bail pirmiem atstāt dobumu, tādēļ Pinkaine izlēca papriekšu. Tad nedroši izlīda Ķetaurītis un Letenīte.

Zibens bija pāršķēlis lielo apsi no galotnes līdz pašai zemei. Aplauztie zari sprakšķēdami dega visapkārt. Liesmu mēles šaudījās pavisam tuvu. Lācene ar lācēniem tik tikko aizspraucās garām uguns svelmei. Pinkainei vienos sānos pat apsvila spalva.

Pirmajā acumirklī Pinkaine nevarēja aptvert, kur lai glāb­jas. Tad viņai iešāvās prātā laimīga doma: «Jādodas uz upi.»

Līdz upei bija labs gabals ko skriet. Pa ceļam gadījās re­dzēt vēl dažus ugunsgrēkus. Bet pērkona dārdi arvien vairāk attālinājās, un zibšņu strēles parādījās aizvien retāk.

Upmalas krūmos nolīduši, lāči nogaidīja, kamēr negaiss mi­tējas. Kad atspīdēja saule un pie debesīm atplaiksnījās vara­vīksne, Pinkaine, Ķetaurītis un Letenīte atstāja krūmāju un, klajā vietā izgājuši, viņi visi vēroja apkārtni.

Šai mirklī — kur radusies, kur ne — virs lāču galvām sāka lidināties ķīvīte un uztrauktā balsī saukt:

— Ak jūs, putnu ligzdu postītāji, kaut jūs pērkons būtu nospēris!

NOSLĒPSIM CILVĒKU!

Pinkaine pastaigājās pa šauru meža taku. Ķetaurītis un Le­tenīte rikšoja pa priekšu. Aiz kāda takas līkuma lācēni nozuda mātes skatam. Pinkaine paātrināja soļus, lai panāktu savus draiskuļus. Takas izliekumā nonākusi, viņa ieraudzīja cilvēku, kas, uz nūjas balstīdamies, nāca lācēniem tuvāk.

— Paslēpieties žigli kokā, ka cilvēks jūs nenosit! — Pin­kaine uzsauca lācēniem un pati pacēlās uz pakaļkājām, sarauca augšlūpu, pacēla labo ķepu virs purna un caur degunu ieaurojās.

Cilvēks apstājās un nepakustēdamies ar stingru skatu rau­dzījās lāču mātē.

«Grib mani iebiedēt, lai es laižos lapās. Nekā nebūs! Par sa­viem lācēniem es esmu gatava cīnīties uz dzīvību un nāvi,» Pin­kaine domāja un lēni virzījās uz priekšu.

Cilvēkam sametās bail. Viņš novērsa skatu no nācējas un atskatījās atpakaļ. Šai mirklī Pinkaine pieskrēja klāt, ar ķepām satvēra cilvēku un nogāza to gar zemi. Tad viņa nostājās blakus savam upurim un, galvu nodūrusi, ošņāja, un klausījās. Krūtis necilājās, nāsis nedvesa, lūpas nekustējās, un acis bija aizvēru­šās. Visas pazīmes liecināja, ka cilvēks vairs necelsies.

Pinkaine pagāja gabaliņu nostāk un notālēm vēl pavēroja tik viegli pieveikto. Viņš nepakustējās.

— Ķetaurīt un Letenīt, tagad rāpieties no kokiem lejā, — Pinkaine pavēlēja. — Cilvēks vairs nenodarīs neko ļaunu.

Lācēni norāpās un ar mātes atļauju apskatīja sastingušo cilvēku.

— Noslēpsim cilvēku priekšdienām! — Pinkaine teica un, aiz svārku stūra zobos paņēmusi, novilka viņu no takas, ap­klāja ar sūnām un virsū uzmeta vēl dažus žagarus.

— Tagad iesim tālāk! — Pinkaine noteica. — Vakarā at­nāksim paskatīties. Un viņi aizgāja.

Kad no lāčiem vairs nebija ne miņas, sila cīrulis no priedes galotnes nometa savu dziesmas virteni: «Didl, didl, didl, guidloi, guidloi, lillilli, lillilī, lillillilliiī.»

Cīruļa skaļā dziesma pamodināja sūnām un zariem apkrauto cilvēku. Ar Pinkaini sastopoties, viņš bija zaudējis samaņu un nezināja, kas noticis. Viņš pašķīra apkrāvumu, piecēlās un nopu­rināja sūnas. Cīrulis vēl vienmēr trallināja savu jauko dziesmu. Cilvēks tajā saklausīja mudinājumu steigties projām no šīs vie­tas. Viņš aizgāja pa to pašu taku, pa kuru bija atnācis.

Vakarā Pinkaine ar lācēniem atgriezās tur, kur bija noslēpuši cilvēku. Lācene uztraucās un dusmīgi rūca, kad atrada sūnu kopiņu saplakušu un tukšu. Viņa neapmierināta staigāja apkārt, ošņāja cilvēka pēdas un īdzīgi urkšķēja:

— Viegli iegūts, viegli aiziet.

PIE UGUNSKURA

Mežs tinās vakara krēslā. Putnu dziesmas apklusa, un ku­kaiņu dīkšana mitējās. Tikai koku galotnes tikko dzirdami sa­čukstējās. Mežā klusiem spārniem nolaidās melna nakts.

Nakts vidū mežs atkal atdzīvojās. Izdzirdusi sūnās pelīti pīkstam, spārnus viegli vēdinādama, aizšvīkstēja pūce. Sikspārņi šaudījās, medīdami nakts taureņus. Sausajās lapās, atradis kā­purus, čabinājās ezis. Āpsis tekāja, garšīgas saknes meklēdams. Arī Pinkaine izveda savus lācēnus nakts gaitās.