Выбрать главу

Вовк Хведір Кіндратович

СТУДІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ

Київ, «Мистецтво», 1995

Редактор Юрій Іванченко Художній редактор Іван Динник Фото Станіслава Крячка,

Тараса Шабловського Технічний редактор Світлана Гавриленкова Коректори Світлана Гайдук, Надія Шугай

Здано иа виробництво 19.05.94. Підписано до друку 22.02 94 Формат 60х84'/ів. Папір друкарський >fe І. Гарнітура літературна. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 22,32.

Обл.-вид. арк. 32,88. Умовн. ф.-відб. 31,16. Зам. 4-89.

Видавництво «Мистецтво».

252034, Кнів-34, вул. Золотоворітська, II.

Київське акціонерне товариство «Книга».

254655, МСП, Київ-53, вул. Артема, 25.

Вовк X. К.

В61 Студії з української етнографії та антропології.— K.: Мистецтво, 1995.— 336 с.: іл.

ISBN 5-7715-0729-6

Антрополог, етнограф, археолог, літературний критик X. К. Вовк (1847— 1918) у своїх наукових дослідженнях розвінчував вигадки російських імперських учених, котрі вважали Україну всього лиш «югом России». Він переконливо доводить, що український народ усіма своїми особливостями відмінний від сусідніх і являє собою окрему, неповторну антропологічну та етнографічну цілість.