Выбрать главу

Карел Чапек

Наказанието на Прометей1

Като покашлюваха и пъшкаха, членовете на извънредния сенат след дългото заседание се оттеглиха на съвещание под сянката на свещената маслина.

— Хайде, господа — прозина се Хипометей, председателят на съда. — Брей, колко се проточи това заседание! Струва ми се, не е нужно да правя резюме, но за да няма възражения от формално естество… И така значи подсъдимият Прометей, местен жител, даден под съд заради това, че е изнамерил огъня и по тоя начин, как да кажа — хм, хм — е нарушил обществения ред, призна, първо, че наистина е изобретил огъня; освен това, че е в състояние, когато си поиска, да предизвика същия с една дейност, наречена чаткане на огниво и кремък; трето, че не е опазил тайната за това възмутително откритие, нито пък го е декларирал на надлежното място, ами най-своеволно го е направил обществено достояние или, с други думи, дал го е, както се установи от разпита на съответните току-що изслушани лица, в ръцете на некомпетентни хора. Струва ми се, това е напълно достатъчно и ние можем незабавно да гласуваме степента на вината и присъдата.

— Извинете, господин председателю — възрази членът на сената Апометей, — но аз съм на мнение, че с оглед на сериозността на тоя извънреден трибунал все пак може би ще бъде по-уместно да пристъпим към произнасяне на присъдата едва след основно обсъждане на въпроса и — така да се каже — след всестранното му осветление.

— Както желаете, господа — склони примирителният Хипометей. — Всъщност работата е ясна, но ако някой от вас желае да добави още нещо, моля.

— Аз бих си позволил да обърна внимание — обади се членът на съда Аметей, след като солидно се изкашля, — че по мое мнение в цялата тая история би следвало да се подчертае един аспект. Аз имам предвид верския аспект, господа. Позволете ми да поставя въпроса — какво е това огънят? Какво представлява добитата искра? Както призна самият Прометей, това не е нищо друго освен мълния, а мълнията, всички знаем, е проява на особената мощ на гръмовержеца Зевс. Бъдете така любезни, господа, и ми обяснете по какъв начин тоя неизвестен на никого Прометей се е докопал до божия огън? С какво право го е обсебил? И откъде изобщо го е взел? Прометей се опитва да ни убеждава, че той просто го е изобретил; но това е най-обикновено и преглупаво усукване — ако тая работа беше така невинна, защо досега не е изобретил огъня, примерно казано, някой от нас? Аз съм убеден, господа, че Прометей просто е откраднал огъня от боговете. Отричанията и усукванията му няма да ни объркат. Аз бих квалифицирал провинението му, от една страна, като най-банална кражба, от друга страна, като богохулство и светотатство. Ние сме поставени тук, за да накажем по възможния най-строг начин това безбожно нахалство и пазим свещеното имущество на националните ни богове. Само това имах да кажа — завърши Аметей и енергично се изсекна в пеша на хламидата2 си.

— Добре го каза — съгласи се Хипометей. — Някой друг ще добави ли още нещо?

— Моля да бъда извинен — подхвана Апометей, — но аз не мога да се съглася с изводите на уважаемия колега. Със собствените си очи аз наблюдавах как въпросният Прометей стъква огъня си; и ще ви кажа най-искрено, господа, в тая работа — между нас казано — няма абсолютно нищо особено. Да открие огъня би бил в състояние всеки мързеливец, лентяй и козар; и ако ние не сме се сетили за това, то се дължи само на обстоятелството, че сериозният човек, и това е съвсем естествено, няма нито време, нито желание да се занимава с чаткане на кремъци. Уверявам ви, колега Аметей, това са най-обикновени природни сили; под достойнството на мислещия човек и още по-малко на боговете е да се занимават с тях. Според мене, огънят е твърде незначително явление, за да го свързваме по какъвто и да било начин с неща, които са свети за нас. Но работата има и друг аспект и върху него аз бих искал да привлека вниманието на господа колегите. Изглежда че огънят е твърде опасна, дори бих казал, вредна стихия. Вие изслушахте показанията на цяла редица свидетели, които съобщиха, че изпробвайки хлапашкото изобретение на Прометей, те са получили тежки изгаряния, дори в някои случаи са понесли материални щети и загуби. Господа, ако употребата на огъня по вина на Прометей се разпространи, което за жалост вече не може да се предотврати, никой от нас вече няма да бъде сигурен за живота, дори и за имота си; но това, господа, може да означава край на цялата цивилизация. Достатъчна е най-малката непредпазливост — и кажете пред какво ще се спре тази неспокойна стихия? Като е извадил на бял свят това толкова пакостно нещо, господа, Прометей е проявил достойно за наказание лекомислие. Квалифицирайки престъплението му, трябва да се има предвид, че то се равнява на нанасяне на тежка телесна повреда и заплаха за обществената сигурност. Предвид на това аз предлагам да бъде осъден на доживотен затвор, като наказанието му бъде утежнено с оковаване във верига и кораво легло. Аз свърших, господин председателю.

вернуться

1

ПРОМЕТЕЙ — в старогръцката митология син на титана Япет и Климена. Според поета Хезиод, Прометей откраднал огъня от олимпийските богове и го подарил на човечеството. За наказание бил прикован от Зевс към една скала, така че орел да изкълвава през деня черния му дроб, който през нощта отново се възстановявал. Едва по-късно Херакъл по волята на Зевс убил орела и освободил Прометей.

вернуться

2

ХЛАМИДА — наметало на конник в стара Гърция.