Выбрать главу

Sigurds Rusmanis

Neiepazītā Latvija

Anna Brigadere

NEIZPETĪTĀ LATVIJA

Pēc taviem mežu kaktiem nepazītiem,

Ai Latvija, arvien es jūtu ilgas,

Kur dienvidpļavās vējā viļņo smilgas,

Kur rasa ilgi netraukta gul rītiem.

Šo sudrabrītu atjaunotnes aka

Kad jūsmu smaidā noreibstu kā vīnā

Un simtreiz redzētais plaukst jaunā brīnā,

Kad pērļains dzidrums dves'li skaidru slaka.

Kad svešie eeļi izzuda zem kājām,

Kā sacēlās tad sirds! Pār latvju jumtiem,

Ar sarkanvīlēm zaļos dārzosgumtiem,

Kad jautu raidīju: "Kas tās par mājām! "

Kad dzirdēju tad vārdu neparastu,

Ko neglabā nekādi leksikoni,

Tas piepeši man izcēla ar joni

Sentāla, aizgrimuša laika krastu.

Ik nosaukums ir runa, vaļā vāzta,

Par kuru zaigo latvju gara liesma,

Vai mājas, upe, kalns - cits skan kā dziesma,

Cits joku pauž, cits drūmu stāstu stāsta.

Kā noslēpums guļ tumšās Dunudangās.

Ir Abava kā skāviens mīļu roku,

Bet Nīce, Bārta vēsta ļaužu moku,

Rūc Rucava kā jūra zaļās bangās.

Arvien, ai Latvija, es ilgas jūtu,

Kā skatīt tavas neredzētās vietas,

Ka pētīt sejas, maigas, stipras, cietas,

Lai pilīs tās vai zemās būdās būtu.

Es tavā klēpī kā no mūžiem slēpos,

Lai tavā pavasarī līdzi augtu,

Un tu ap mani dažādībā plauktu

Kā brīnum dziļš un neizdziedams eposs.

Daugavas Gada grāmata, 1926. Rīga

SATURS

 Ievadvārdi …………………………………………………………………………………………. 6

Priekšvārds………………………………………………………………………………………… 9

Vidzemes ziemeļos…………………………………………………………………………

Teiksmota vieta pie Staiceles………………………………………………………….. 11

Matīšu baznīca……………………………………………………………………………… 14

No Matīšiem uz Bauņiem, bez steigas…………………………………………….. 19

Uz Burtniekiem, bet garām tiem…………………………………………………….. 40

Burtnieku ezers folklorā un literatūrā……………………………………………… 61

Ko nepasaka piemiņas plāksne………………………………………………………. 77

Dēliņkalns…………………………………………………………………………………….. 81

Vidzemes vidienē……………………………………………………………………………. 85

Apkārt Lādes ezeram ……………………………………………………………… 85

Bu||iem ir savi krogi un tilti…………………………………………………. 98

Ko parasti nepamana Lielstraupē……………………………………….. 102

Drustos daudz neparasta……………………………………………………… 110

Velēna………………………………………………………………………………………… 119

Biksērč, kur naudu skaita mucām……………………………………….. 123

Blaumaņa kalnā …………………………………………………………………………. 127

Pa senu ceļu pēdām……………………………………………………………………… 132

Ceļš starp ezeru un upi……………………………………………………………….. 132

Kājām pa veco Jelgavas ceļu………………………………………………………… 144

Gar Lielupi Tetelē………………………………………………………………………… 161

Par skursteņiem un Skursteņmuižu ……………………………………………… 165

Vecais Bauskas ceļš…………………………………………………………………….. 170

Grienvaldcs puse…………………………………………………………………………. 200

Par Lindes liepām……………………………………………………………………….. 206

Kur blakus šalc jūra……………………………………………………………………… 211

Kuģis … baznīcā …………………………………………………………………………. 211

Jūrmalciems……………………………………………………………………………. 214

Nelaid skursteni mežā…………………………. ……………………………………. 219

Užava………………………………………………………………………………………… 223

Par Kaziņmežu un čirkstošo pavadoni līdz upītei………………………….. 228

Kaltene……………………………………………………………………………………….. 234

Kāpēc jūras ciemam apšu vārds? ………………………………………………… 245

Kas palicis no Carnikavas muižas………………………………………………… 252

Uz Skultes muižu……………………………………………………………………….. 256

Kur pulcējas kadiķi……………………………………………………………………… 265

Kurzemes pusē……………………………………………………………………………… 268

Dundagas baznīca laiku gaitā………………………………………………………. 268

No Dundagas uz Ģibzdi………………………………………………………………. 274

Valdemārpils sinagoga………………………………………………………………… 283

L. Paegles iela 9 Kuldīgā………………………………………………………………. 286

Piemineklis, kas atgriezies no trimdas…………………………………………… 289

Gājiens pa Remtes parku……………………………………………………………… 292

Aspazijas laukums Aucē…………………………………………………………….. 297

Latgale un Augšzeme…………………………………………………………………………. 300

Rikava………………………………………………………………………………………… 300

Pasiene……………………………………………………………………………………….. 309

Bērzgales baznīca, kas neatrodas Bērzgalē…………………………………….. 313

Uz Maskavu bez vīzas…………………………………………………………………. 317

Augšzemē, Asarē ……………………………………………………………………….. 320

Stāvēju Ormaņa augstajā kalnā……………………………………………………. 325

Ccļiniek, apstājies………………………………………………………………………… 332

IEVADVĀRDI

Mūsu ģimenei 1976. gada oktobrī laimējās piedalīties neaiz­mirstamā ceļojumā pa Kurzemes pilīm, baznīcām un parkiem. Divās dienās mēs paspējām gūt ļoti daudz vērtīgu iespaidu, liet­derīgi izmantojot katru laika sprīdi. Vēl šodien iespējams aplū­kot maršruta kartes kopiju, ko saņēma katrs ekskursijas dalīb­nieks, ar rūpīgi uzzīmētiem apskates objektiem tajā. Arī pašu radītā fotogrāfiju kolekcija liecina, ar kādu uzmanību izvērtētas arhitektoniskās un mākslas elementu detaļas - zelmeņi, vapeņi, akanti, cokoli, logu vitrāžas, kokgriezumi un griestu gleznoju­mi baznīcās, iepazīti reti dabas veidojumi - dižkoki, paegļu au­dzes, kokžņaudzēji, māzeri, dīķu sistēmas un konstatēti arī laik­meta absurdi - dejas plači uz baronu kapenēm, sporta zāles pilīs un pārvietotie pieminekļi. Uz mūsu fotogrāfijām aizmugurē ne­trūkst datējuma un pat pierakstītas ekskursijas vadītāja stāstītās teikas. Šis brauciens mums un iespējams vēl daudziem bija pa­grieziena punkts Latvijas iepazīšanā un izzināšanā, attieksmē pret brīvā laika izmantošanu.