Выбрать главу

Володимир Галайчук

Українська міфологія

Вступ

Міфологію українців справедливо вважають однією з найбагатших у слов’янському світі. Незважаючи на серйозний спротив «язичницьким забобонам» із боку церкви, давні уявлення та повір’я не тільки не відійшли в минуле, але й нерідко, увібравши нові християнські елементи, лише органічно збагатилися. Сьогодні, наприклад, важко уявити розповіді про «нечисту силу», де б не згадувалося про освячене зілля, паску, воду тощо як обереги від неї. Ба більше — відьми й самі ходять до церкви, щоб набути сили для своїх далеко не Божих діянь.

Безперечно, християнство зруйнувало давню систему вищої міфології, орієнтовану на рівень богів та їхніх культів. Сьогодні про неї залишилися тільки нечисленні скупі згадки, окремі з яких до того ж викликають сумніви. Достеменно не знаємо навіть про автентичність, значення й культи божеств Володимирового пантеону: Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Семаргла й Мокоші. Лише здогадуємося, чому під час укладення угод княжа дружина клялася Перуном, тоді як решта війська — Велесом, чому Велес як, очевидно, поважне божество не був представлений у пантеоні Володимира тощо.

Водночас нижча міфологія, або ж демонологія, продовжує відігравати суттєву роль у світоглядних уявленнях українців. Є всі підстави стверджувати, що цей міфологічний рівень, опертий головно на віру в потойбічне існування душі й так званий «культ предків», був значущішим від уявлень про вищі божества і в дохристиянські часи.

Інтенсивний сплеск у вивченні демонології дослідники справедливо пов’язують із загальним піднесенням інтересу до простолюду, яке приніс романтизм наприкінці ХVIII — у перші десятиріччя ХІХ ст. Міфологічні образи широко представлені у творчості Левка Боровиковського, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Миколи Костомарова. Першою половиною ХІХ ст. датований і початок системного збирання й вивчення фольклорно-етнографічних матеріалів з української демонології. Як приклад можна назвати праці Григорія Ількевича,[1]Івана Вагилевича,[2] М. Костомарова.[3]

Друга половина ХІХ й початок ХХ ст. представлені вже цілою плеядою таких досліджень, які стосуються різних етнографічних районів України. Показовими, зокрема, є праці Антоні Новосєльського,[4] Якова Головацького,[5] Павла Чубинського,[6]Івана Нечуя-Левицького,[7] Андрія Підберезького,[8] Петра Іванова,[9] Броніслава Сокальського,[10] Софії Стретельської-Ґринберґ,[11] Василя Милорадовича,[12] Володимира Шухевича,[13] Антона Онищука[14] та багатьох інших науковців.

Особливо заслуговує на увагу в цьому переліку доробок Володимира Гнатюка, чиї «Знадоби…» до сьогодні залишаються неперевершеними за обсягом та якістю матеріалів. Перший том цієї масштабної праці обмежено матеріалами з Галичини, проте другий містить і матеріали зі Східної України (збірки Митрофана Дикаріва, Данила Щербаківського).[15] Варто згадати й про ще одну ґрунтовну працю першої половини ХХ ст., значну увагу в якій приділено народним віруванням та уявленням, — це «Народна культура слов’ян» Казимира Мошинського.[16]

Радянський період спричинився до певного затишшя в опрацюванні міфологічної, а надто демонологічної тематики. Водночас були й винятки із загального правила, зокрема публікації Р. Кирчіва у відповідних розділах колективних монографій «Бойківщина»[17] та «Гуцульщина».[18]

Значний обсяг відомостей із демонології Полісся за програмою «Поліського етнолінгвістичного атласу» зібрали російські етнолінгвісти.[19] Вже у наш час результатом їхньої активної пошуково-збиральницької роботи стала ціла серія статей та монографій.[20] Щедро представлені демонологічні персонажі також в унікальному енциклопедичному виданні «Слов’янські старожитності»,[21] а в 2010 році було започатковано випуск систематизованих матеріалів із демонології Полісся.[22]

В Україні демонологічна тематика знову набула популярності в перші ж пострадянські роки. Зокрема, уже в 1991 році побачила світ книга «Українці: народні вірування, повір’я, демонологія»,[23] яка містить низку публікацій Тадея Рильського, Миколи Маркевича, Василя Милорадовича, Петра Іванова, Володимира Гнатюка, Петра Єфименка, Івана Франка, Всеволода Дашкевича, Данила Щербаківського, Хрисанфа Ящуржинського.

вернуться

1

Ilkiewicz M. O mitologii ruskiej według podania ludu / M. Ilkiewicz // Sławianin. — Lwow, 1939. — T. 2. — S. 91–95.

вернуться

2

Wagilewicz J. Demonologija słowiańska. Сер. ХІХ ст. / J. Wagilewicz // Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України. Відділ рукописів. — Ф. 19, спр. 39, арк. 1 — 46; [Wahylewiи J.] Bojkovй, lid ruskoslovansky+ v Haliиjch. Od Dalibora J. Wahylewiиe / J. Wahylewiи // Иasopis иeskйho Muzeum. — Praha, 1841. — Sv. 1. — S. 30–72.

вернуться

3

Костомаров Н. Славянская мифология / Н. Костомаров; упор. і прим. І. П. Бетко // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. — К.: Либідь, 1994. — С. 201–256.

вернуться

4

Nowosielski A. Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawiania, sekreta lekarskie, ubiory, tańce, gry i t. d. / Antoni Nowosielski. — Wilno, 1857. — T. II. — 285 s.

вернуться

5

[Головацкий Я.] Очеркъ старославянского баснословія или мифологіи / [Составлен Я. Ф. Г-мъ]. — Львовъ, 1860. — 107 с.

вернуться

6

Чубинскій П. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдѣлъ. Матеріалы и изследованія, собранныя д. чл. П. П. Чубинскимъ / П. П. Чубинскій. — С.-Петербургъ, 1872. — Т. І: Вѣрованія и суевѣрія. Загадки и пословицы. Колдовство. — 224 с.

вернуться

7

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / Іван Нечуй-Левицький. — К.: Обереги, 1992. — 88 с.

вернуться

8

Podbereski A. Materyjały do Demonologii ludu ukraińskiego. Z opowiadań ludowych w powiecie Czehryńskim / Аndrzйj Podbereski // Zbior wiadomości do antropologii krajowej. — Krakόw, 1880. — Т. ІV. — S. 3 — 82 (Materyjały etnologiczne).

вернуться

9

И[вано]-в П. Кое-что о «вовкулакахъ» и по поводу ихъ / П. Иванов // Кіевская старина. — К., 1886. — Т. XV. — С. 356–364; Его же. Народные разсказы о вѣдьмахъ и упыряхъ (матеріалы для характеристики міросозерцанія крестьянскаго населенія Купянскаго уѣзда) / П. Ивановъ // Сборникъ Харьковскаго историко-филологическаго общества. — Харьков, 1891. — Т. 3. — С. 156–228; Его же. Народные разсказы о домовыхъ, лешихъ, водяныхъ и русалкахъ / П. Ивановъ // Сборникъ Харьковскаго историко-филологическаго общества. — Харьковъ, 1893. — Т. 5. — С. 23–74.

вернуться

10

Sokalski B. Powiat Sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym / Bronisław Sokalski. — Lwόw, 1899. — 496 s.

вернуться

11

Strzetelska Grynbergowa Z. Staromiejske. Ziemia і ludność / Zofia Strzetelska Grynbergowa. — Lwόw, 1899. — 678 s.

вернуться

12

Милорадовичъ В. Замѣтки о малорусской демонологіи / В. Милорадовичъ // Кіевская старина: ежемѣсячный историческій журналъ. — Кіевъ, 1899. — Т. LXVI. — С. 196–209, 379–400; Его же. Украинская вѣдьма (Очеркъ) / В. Милорадовичъ // Кіевская старина: ежемѣсячный историческій журналъ. — Кіевъ, 1901. — Т. LXXII. — С. 217–233.

вернуться

13

Шухевич В. Гуцульщина: в 5-ти ч. / Володимир Шухевич. — Львів, 1908. — Ч. 5. — 300 c.

вернуться

14

Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Записані у Зеленици, надвірнянського повіта, 1907–1908 / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1909. — Т. ХІ. — Ч. 2. — С. 1 — 139.

вернуться

15

Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонольоґії. Т. І / Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1903. — Т. ХV. — 272 с.; Його ж. Знадоби до української демонольоґії. Т. ІІ. Вип. 1 / Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXXIII. — С. 1 — 237; Його ж. Знадоби до української демонольоґії. Т. ІІ. Вип. 2 / Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXXIV. — С. 1 — 280.

вернуться

16

Moszyński K. Kultura ludowa Słowian / Kazimierz Moszyński. — Krakόw, 1934. — Cz. 2: Kultura duchowa. — Zesz. 1. — 722 s.

вернуться

17

Кирчів Р. Ф. Народні вірування та знання / Р. Кирчів // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 207–221.

вернуться

18

Кирчів Р. Ф. Світоглядні уявлення і вірування / Р. Кирчів // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 243–260.

вернуться

19

Див.: Толстой Н. И. Этнокультурное и лингвистическое изучение Полесья (1984–1994) / Н. И. Толстой // Славянский и балканский фольклор: этнолингвистическое изучение Полесья. — Москва: Индрик, 1995. — С. 5.

вернуться

20

Демонологія українців чи її окремі аспекти, зокрема, представлені монографіями Людмили Виноградової, Олександра Гури, Людмили Виноградової, Олени Левкієвської, Нікіти Толстого, Ольги Сєдакової, Софії Толстої: Гура А. В. Символика животных в савянской народной традиции / А. В. Гура. — Москва: Индрик, 1997. — 912 с. (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования); Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян / Л. Н. Виноградова. — Москва: Индрик, 2000. — 432 с. — (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования); Левкиевкая Е. Е. Славянский оберег. Семантика и структура / Е. Е. Левкиевская. — Москва: Индрик, 2002. — 336 с. — (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования); Толстой Н. И. Очерки славянского язычества / Н. И. Толстой. — Москва: Индрик, 2003. — 624 с. — (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования); Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / О. А. Седакова. — Москва: Индрик, 2004. — 320 с. — (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования); Толстая С. М. Полесский народный календарь / С. М. Толстая. — Москва: Индрик, 2005. — 600 с. — (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования).

вернуться

21

Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под общей ред. Н. И. Толстого. — Москва: Междунар. отношения, 1995. — Т. 1: А — Г. — 584 с.; 1999. — Т. 2: Д — К(Крошки). — 704 с.; 2004. — Т. 3: К(Круг) — П(Перепелка). — 704 с.; 2009. — Т. 4: П(Переправа через воду) — С(Сито). — 656 с.; 2012. — Т. 5: С(Сказка) — Я(Ящерица). — 736 с.

вернуться

22

Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80 — 90-х гг. ХХ века / Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. — Москва: Языки славянских культур, 2010. — Т. 1: Люди со сверхъестественными свойствами. — 648 c. — (Studia philologica); Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80 — 90-х гг. ХХ века / Сост. Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская. — Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. — Т. 2: Демонологизация умерших людей. — 800 c. — (Studia philologica).

вернуться

23

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк; вст. ст. А. П. Пономарьова; іл. В. І. Гордієнка. — К.: Либідь, 1991. — 640 с.; іл. — («Пам’ятки історичної думки України»).